I fəsil

  1. Bunlardan hansılar giriş qurğusudur?
    1.Sistem bloku; 2.Monitor; 3.Klaviatura; 4.Printer; 5.Skaner

    2,4
    3,5
    1
    4

  2. Bunlardan hansılar çıxış qurğusudur?
    1.Klaviatura; 2.Monitor; 3.Sistem bloku; 4.Printer; 5.Siçan

    2
    3
    1,4
    2,4

  3. Kompüter söndürüldükdə informasiya haradan silinir?

    Yumşaq diskdən
    CD-ROM diskindən
    Sərt diskdən
    Əməli yaddaşdan

  4. İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi nədir?

    bod
    bit
    bayt
    kbayt

  5. Ətraf aləmin hadisələri və əşyaları haqqında məlumat

    informasiya prosesi
    informasiya
    informasiyalaşdırma
    informatika

  6. 1 bit nədir?

    Bir ikilik rəqəm
    1 bayt
    1 kbayt
    1024 bayt

  7. 1 bayt nəyə bərabərdir?

    8 bit
    10 bit
    16 bit
    10 kbayt

  8. 1 kbayt nəyə bərabərdir?

    1024 bit
    512 bayt
    1024 kbayt
    1024 bayt

  9. 1 Mbayt nəyə bərabərdir?

    1000 bayt
    1024 bayt
    1024 kbayt
    1444 kbayt

  10. İnformasiyanın qəbulu, emalı, saxlanması, ötürülməsi proseslərini öyrənən elm

    informasiya
    informasiya prosesləri
    informasiyalaşdırma prosesi
    informatika

    


      © Xəlilova Yeganə